Vodič za registraciju putem po_te za državljane
Bosne i Hercegovine koji borave u inozemstvu

 

Kako se registrirati putem po_te:

Svaki državljanin Bosne i Hercegovine koji živi u inozemstvu i želi glasati na Općim izborima u Bosni i Hercegovini treba se registrirati pri Misiji OSCE-a. Državljanin Bosne i Hercegovine koji živi u inozemstvu može se registrirati da glasa samo za svoje mjesto prebivali_ta gdje je boravio u vrijeme popisa stanovni_tva 1991. godine ili između popisa i 6. aprila 1992. godine.

Registracija birača koji borave izvan zemlje u potpunosti se odvija putem po_te.

Da bi se registrirao, svaki novi podnosilac prijave prvo treba ispuniti Obrazac za registraciju birača, priložiti kopiju prihvatljivog identifikacijskog dokumenta koji sadrži fotografiju i poslati sve to po_tom ili faksom u OSCE Odjel za glasanje izvan zemlje do 31. maja 2000. godine.

Krajnji rok za registraciju novih birača: 31. maj 2000. godine

Prijave za registraciju primljene poslije 31. maja 2000. godine neće biti obrađene za Opće izbore!

Obrascе za registraciju birača možete dobiti:

 1. u ambasadama i konzularnim predstavni_tvima Bosne i Hercegovine
 2. u uredima međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija koje rade sa izbjeglicama i bave se pitanjem migracije
 3. na mjestima okupljanja državljana Bosne i Hercegovine
 4. u novinama i časopisima namijenjenim državljanima Bosne i Hercegovine
 5. na OSCE web-stranici: www.oscebih.org

Ko se može registrirati za Opće izbore pri OSCE Odjelu za glasanje izvan zemlje:

Prema Pravilima i propisima Privremene izborne komisije, da bi imao pravo glasati putem po_te, birač treba ispuniti 4 zahtjeva. Dakle, da bi glasao putem po_te, birač mora:

 1. navr_iti 18 godina do dana izbora. Međutim, mlađe osobe mogu također predati prijavu za registraciju koja će biti obrađena za buduće izbore.
 2. biti državljanin Bosne i Hercegovine, _to je potvrđeno time _to mu je ime upisano u Popisu stanovni_tva iz 1991. godine ili u matičnoj knjizi rođenih općine na teritoriji Bosne i Hercegovine
 3. imati prebivali_te u općini u Bosni i Hercegovini u vrijeme popisa stanovni_tva 1991. godine ili između popisa i 6. aprila 1992. godine
 4. biti registriran kao birač.

Svaki državljanin Bosne i Hercegovine koji je živio u Bosni i Hercegovini u vrijeme popisa stanovni_tva 1991. godine ili između popisa i 6. aprila 1992. godine može se registrirati za Opće izbore. Da bi dokazao da je imao prebivali_te u Bosni i Hercegovini u tom periodu, podnosliac prijave treba priložiti kopiju potvrde o prebivali_tu uz svoju prijavu za registraciju.

Ko mora ažurirati prethodnu registraciju pri OSCE Odjelu za glasanje izvan zemlje:

 

 

 

 

 

Gdje predati prijavu za registraciju:

Po_tanski pretinac: OSCE-OCV OCV brojevi faksa: 00387-71-292 414/415

OF 529

1041 Vienna

Austria

Ispunjen Obrazac za registraciju s kopijom odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta koji sadrži fotografiju (pogledajte listu na poleđini) mora biti primljen u Odjelu za glasanje izvan zemlje najkasnije do 31. maja 2000. godine!

Podnosioci prijave za registraciju trebaju uzeti u obzir vrijeme koje je potrebno da njihova prijava za registraciju stigne na adresu po_tanskog pretinca u Beču, Austriji.

_ta se de_ava nakon _to prijava za registraciju stigne u Odjel za glasanje izvan zemlje:

Sve nove prijave za registraciju primljene do 31. maja 2000. godine biće obrađene u Centru za koordinaciju glasanja izvan zemlje putem po_te u Sarajevu. Svakom podnosiocu prijave za kojeg se utvrdi da ima pravo glasa biće poslata Potvrda o registraciji na adresu naznačenu na Obrascu za registraciju i kojom će biti obavije_ten o svom statusu. Ova Potvrda o registraciji mora se sačuvati i poslati s glasačkim listićem.

Svaki podnosilac prijave za registraciju koji živi u inozemstvu također ima mogućnost da se registrira pri Odjelu za glasanje izvan zemlje za glasanje lično na odgovarajućem biračkom mjestu u Bosni i Hercegovini na dan izbora.

Birači koji će se vratiti u Bosnu i Hercegovinu prije dana izbora moraju posjetiti Centar za registraciju u Bosni i Hercegovini, koji se obično nalazi u zgradi općine, da bi prenijeli svoju registraciju u birački spisak za glasanje lično. Da bi olak_ali ovaj postupak, birači trebaju sa sobom ponijeti Potvrdu o registraciji koju su primili od OSCE Odjela za glasanje izvan zemlje.

 

 

Za daljnje informacije molimo Vas da kontaktirate Odjel za glasanje izvan zemlje:

Dežurni telefoni: 00387-71-292 405/407

Od ponedjeljka do subote: od 8 do 20 sati po srednjoevropskom vremenu

Email: ocvinfo@oscebih.org

Web-stranica`: www.oscebih.org

Identifikacijski dokument:

Da bi se registrirao, svaki podnosilac prijave mora dokazati svoj identitet. Stoga je obavezno uz Obrazac za registraciju priložiti kopiju jednog od sljedećih dokumenata koji sadrže fotografiju (ne _aljite originale):

 1. Lična karta
 2. Paso_
 3. Vozačka dozvola
 4. Vojna knjižica
 5. Važeći identifikacijski dokument koji je izdala zemlja domaćin
 6. Izbjeglički karton koji je izdala zemlja domaćin ili druga međunarodna organizacija

 

 

! Dokumenti od 1 do 4 su prihvatljivi ako su ih izdali upravni organi Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili biv_e Jugoslavije.

! Dokumenti koje su izdale vlasti Herceg-Bosne ili Republike Bosne i Hercegovine su prihvatljivi SAMO AKO SU IZDATI prije 14. oktobra 1997.godine.

 

 

Nove prijave za registraciju uz koje nije priložena kopija odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta koji sadrži fotografiju neće biti obrađene!